40.00

Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic t. 2 okres wczesnonowożytny

SKU: 103-7-1-1-2-1 Category: Książki i albumy Tags: , , ,

Idea publikacji serii „Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic” narodziła się w środowisku badaczy grudziądzkich i toruńskich, skupionych w redakcji „Rocznika Grudziądzkiego”. Publikacja ma charakter monografii historycznej miasta. Nie mniej należy podkreślić, iż współcześni badacze na drodze do pełnej monografii dziejów Grudziądza na skutek strat wojennych nie są w korzystnej sytuacji źródłowej. Wiele też kwestii pozostaje w dalszym ciągu na uboczu zainteresowania badaczy. Tak więc seria wydawnicza „Graudentum” ma zachęcić do poszukiwań i otwarcia nowych kart historii miasta.

Pierwszy tom serii poświęcony został średniowiecznym dziejom miasta i znajdują się w nim teksty w przeważającej mierze znane czytelnikom z publikacji w „Roczniku Grudziądzkim”, ale obecnie poprawione i uzupełnione. Są też nowe artykuły, które odnoszą się do dotychczas nieporuszanych kwestii, jak choćby ikonografii Poliptyku Grudziądzkiego. W niniejszym tomie poruszona zostaje także kwestia badań archeologicznych średniowiecznego Grudziądza oraz zamku krzyżackiego. Wydanie tomu nawiązuje do konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Konferencja pt. Narodziny Miasta. W 725. rocznicę lokacji Grudziądza (1291-2016) odbyła się w grudziądzkim Muzeum w 2015 roku. Wydanie tomu zostało dofinansowane ze środków finansowych Gminy Miasto Grudziądz.

W tomie drugim, poświęconym okresowi wczesnonowożytnemu, zawarte zostały treści ukazujące Grudziądz i okolice w dobie Złotego Wieku w I Rzeczpospolitej. XVI wiek w dziejach Grudziądza był okresem o dużych podobieństwach gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych z analogicznymi zjawiskami w I Rzeczpospolitej, zwłaszcza na terytorium Prus Królewskich, przy czym rola miasta i okolic w znacznym stopniu wzrosła w stosunku do okresu krzyżackiego. W znacznej mierze było to związane z położeniem miasta przy Wiśle, co w dużym stopniu pozwalało miastu ściślej włączyć się w żeglugę i handel wiślany. Wśród problemów szczegółowych poruszonych w artykułach zamieszczonych w niniejszym tomie są m.in. literatura polska i niemiecka o Grudziądzu w XVI w., główne źródła do dziejów miasta i okolic oraz ich znaczenie historiograficzne, przemiany społeczno-gospodarczo-ustrojowe Polski i Prus Królewskich w dobie Złotego Wieku, topografia sakralna i problemy wyznaniowe w Grudziądzu w XVI w. Drugi tom serii „Graudentum” nawiązuje treścią do referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej „Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku” zorganizowanej w 2020 r. w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przy współpracy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Drugi tom serii „Graudentum” został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Oba tomy serii zostały wydane przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Fotografia w nagłówku: © Copyright by Ligier Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie

Publikacja dostępna do kupienia w Informacji Turystycznej w dwóch oddzielnych tomach:

  • Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic t. 1 Średniowiecze
  • Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic t. 1 Okres wczesnonowożytny

1 w magazynie

Opis

Okładka t.II

Na okładce: Mikołaj Kopernik na Sejmiku Generalnym w Grudziądzu w 1522 r.

Reprodukcja rysunku F. Sypniewskiego ilustrującego artykuł A. Wołyńskiego,

Kopernik jako ekonomista, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 33, 1876, s. 180–182.

Spis treści tom II:

Janusz Małłek: Protestantyzm w Prusach Królewskich w XVI w. ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza

Jacek Wijaczka: Prusy Królewskie w XVI w. i ich gospodarka

Wiesław Sieradzan: Grudziądz w XVI w. w świetle XIX-i XX-wiecznej historiografii polskiej i niemieckiej

Waldemar Rozynkowski: Kościół katolicki w Grudziądzu w XVI wieku

Janusz Bonczkowski: Stan gospodarki miasta Grudziądza pod koniec XVI wieku

Izabela Fijałkowska: Architektura Grudziądza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku

Piotr Birecki: W służbie konfesji. Sztuka ewangelicka i katolicka w nowożytnym Grudziądzu

Łukasz Ciemiński: Pieta ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Między stylem międzynarodowym a gotykiem prowincjonalnym

Teresa Tylicka: Kultura umysłowa miasta Grudziądza. Jej wpływ na rozwój nauki i sztuki w XVI i XVII wieku

Dawid Schoenwald: Zygmunt III Waza w Grudziądzu w latach 1587 i 1593

Wiesław Nowosad: Szlachta okolic Grudziądza w XVI wieku

Janusz Bonczkowski, Marcin Hlebionek: Długie życie średniowiecznych pieczęci Grudziądza. Szkic o ich historii oraz medialności

Michał Targowski: Początki osadnictwa olęderskiego w okolicach Grudziądza

Jan Gerlach: Grudziądz miejscem obrad Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1454–1772)

Ilość stron: 268

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Wymiary 23 × 16.5 × 1.5 cm
Okładka

miękka

Wydawca

Redaktor Naczelna Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu: Grażyna Halkiewicz-Sojak
Redaktor Naczelna Wydawnictw Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu: Wioletta Pacuszka

Kolegium redakcyjne
Redaktor: Wiesław Sieradzan
Członkowie: Małgorzata Kurzyńska, Wioletta Pacuszka, Dawid Schoenwald, Anna Wajler, Mariusz Żebrowski

Data wydania

2020

Możesz lubić także…