Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-10 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak zdefiniowanych opisów alternatywnych dla obrazów pełniących funkcję inną niż dekoracyjna,
  • brak możliwości obsługi witryny za pomocą klawiatury,
  • zbyt niska kontrastowość poszczególnych elementów witryny,
  • brak bloków pominięcia treści, tzw. “skip link”
  • cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1.,
  • brak zdefiniowanego stylu “focus” dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Magdalena Brudniewicz e-mail: it@itgrudziadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 46 123 18  . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
  • Adres: ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz
  • E-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl
  • Telefon: +48 56 46 240 91

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu “Miejski Punkt Informacji Turystycznej”

Adres: ul. Rynek 3-5, 86-300 Grudziądz

Biuro Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej mieści się na parterze zabytkowej kamienicy.

Wejście główne do budynku z chodnika za pomocą schodów. Przed budynkiem nie ma podjazdu ani pochylni. Obsługa interesantów i ruchu turystycznego odbywa się na jednym poziomie.

W biurze Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze nie ma pętli indukcyjnych.

Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Pracownicy Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej służą pomocą w razie potrzeby.

Do biura można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.