Konkurs plastyczny dla dzieci ?Kocham Grudziądz?

Konkurs plastyczny dla dzieci ?Kocham Grudziądz?

Za pomocą wykonanych prac plastycznych pokażcie za co kochacie Grudziądz. Możecie namalować grudziądzkie spichlerze, Bramę Wodną, ulubione miejsce w Grudziądzu czy postać związaną z miastem (Bronisław Malinowski, Mikołaj Kopernik i inni). Możecie przy tym stosować dowolną technikę (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) i łączyć je w dowolny sposób. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII). Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu to popularyzacja walorów turystycznych miasta, zaangażowanie dzieci w twórcze działania i pomysł na spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych, poznawanie miasta, budowanie tożsamości i lokalnego patriotyzmu i angażowanie dzieci w działania plastyczne, rozwijanie talentu i pasji artystycznych,

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (bez grafiki komputerowej). Techniki można łączyć. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach.
Na odwrocie pracy należy podpisać imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwę szkoły i klasę oraz podpis i nr telefonu opiekuna autora pracy (świadczący o zgodzie na udział w konkursie).
Konkurs odbywa się w terminie od 8 stycznia do 22 stycznia 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.itgrudziadz.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/itgrudziadz/

Laureaci najciekawszych prac w każdej z kategorii wiekowej będą nagrodzone drobnymi upominkami.

Organizatorami konkursu są: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku i i Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Grudziądzu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ?KOCHAM GRUDZIĄDZ?
organizowanego dla dzieci

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy Konkursu ?Kocham Grudziądz?, zwanego dalej ?Konkursem?.
2. Organizatorem Konkursu są: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za basenem 2
w Grudziądzu i Miejski Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 3-5 w Grudziądzu zwane dalej ?Organizatorem?.

§ 2 CELE KONKURSU
1. Popularyzacja walorów turystycznych miasta.
2. Zaangażowanie dzieci w twórcze działania i pomysł na spędzenie czasu wolnego podczas ferii zimowych.
3. Poznawanie miasta, budowanie tożsamości i lokalnego patriotyzmu.
4. Angażowanie dzieci w działania plastyczne, rozwijanie talentu i pasji artystycznych.
5. Konfrontacja doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych dzieci w wieku szkolnym.
6. Umożliwienie zaprezentowania talentów oraz efektów twórczej pracy dzieci.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do najmłodszych mieszkańców Grudziądza i okolic ? przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych (klas I-VIII).
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (bez grafiki komputerowej). Techniki można łączyć.
5. Na odwrocie pracy należy podpisać imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwę szkoły i klasę oraz podpis i nr telefonu opiekuna autora pracy (świadczący o zgodzie na udział w konkursie).
6. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną
i nie przedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne
ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7. Konkurs odbywa się w terminie od 8 stycznia do 22 stycznia 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.itgrudziadz.pl oraz
na Facebooku: https://www.facebook.com/itgrudziadz/
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 7 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.

§ 4 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu ? ?Kocham Grudziądz?.
2. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:
– I kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym ? dzieci do III klasy szkoły podstawowej,
– II kategoria wiekowa: dzieci klas IV ? VIII szkoły podstawowej.
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.
4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (bez grafiki komputerowej), format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon opiekuna, nazwa szkoły/przedszkola, które reprezentuje autor pracy, imię
i nazwisko opiekuna ? dane piszemy drukowanymi literami).
6. Prace należy dostarczać (osobiście lub przesłać pocztą) do dnia 22 stycznia na adres: Miejski Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 3-5, 86-300 Grudziądz z dopiskiem: ?Konkurs Plastyczny?.

§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, zwanej dalej ?Komisją?.
2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 25 stycznia 2021 r. a 27 stycznia 2021 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.itgrudziadz.pl
5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.itgrudziadz.pl oraz na Facebooku Informacji Turystycznej w Grudziądzu: https://www.facebook.com/itgrudziadz/
6. Kryteria oceny: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, walory artystyczne kompozycja i liternictwo, warsztat pracy ? swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
7. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.
8. Prace nadesłane na konkurs będą zwracane autorom (po 28 stycznia 2021 r.) w przypadku zgłoszenia chęci odzyskania pracy.

§ 6 NAGRODY
1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje drobne upominki (karty do gry, smycze, worki, bransoletki odblaskowe, ogrzewacze do dłoni, puzzle, ołówki i inne).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach ust. 1 niniejszego paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: www.itgrudziadz.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie w Konkursie nagród.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919?921 Kodeksu Cywilnego.
9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.